Zatvori
 • Institut “Dr Josif Pančić“ |
 • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

 • 011/3031-650

Naučnoistraživački rad u oblasti poljoprivrednih istraživanja u Institutu intenzivirao se sa porastom interesa za gajenje lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Svoj rad istraživači temelje na savremenim dostignućima u pojedinim segmentima gajenja bilja, uz istovremeno korišćenje bogatih iskustava starijih stručnjaka iz ranijeg perioda rada Instituta. Uz uvažavanje specifičnih zahteva pojedinačnih biljnih vrsta, istraživanja se sprovode u različitim agroekološkim uslovima Srbije, prvenstveno kroz naučnoistraživačke projekte resornih Ministarstva zaduženih za nauku i poljoprivredu, a u novije vreme sve više u okviru međunarodnih projekata.

Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj, na kraju 2021. godine broji ukupno 10 istraživača agronoma (šest doktora nauka i četri doktoranda) i jednog poljoprivrednog tehničara.

Glavna istraživačka interesovanja istraživača ovog odseka fokusiraju se na sledeće oblasti:

1. Unapređenje tehnologija konvencionalnog gajenja LAB, što uključuje:

 • proizvodnju kvalitetnog i uniformnog sadnog materijala višegodišnjih LAB u kontrolisanim uslovima (u povoljnim mikro-klimatskim uslovima za ožiljavanje) čime se prevazilaze ograničenja proizvodnje ovih biljaka iz semena (dormantnost, niska klijavost, sitnoća semena) i eliminišu posledice polimorfnosti;

 • ishranu rasada i zasada LAB, uključujući i izradu specifičnih supstrata prema zahtevima biljaka;

 • zaštitu gajenog LAB pronalaženjem optimalnih metoda kontrole korova, štetnih insekata u LAB i prouzrokovača oboljenja LAB, usklađenu sa aktuelnom zakonskom regulativom vezano za zdravstvenu ispravnost lekovitih biljnih sirovina.

Slika. Razvijanje novih i unapređenju postojećih tehnologija gajenja lekovitih biljaka.

2. Unapređenje tehnologija organske poljoprivrede implementacijom novih metoda, kao što su:

 • primena preparata sa Liste sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivača zemljišta u proizvodnji LAB (mikrobiološka đubriva: mikroorganizmi stimulatori rasta biljaka i mikorizne gljive);

 • uključivanje LAB vrsta u formiranje „zaštitnih cvetnih pojaseva“, kao značajna mera u suzbijanju bolesti, štetočina i korova važnih poljoprivrednih kultura;

 • izrada pripravaka na bazi LAB, namenjenih ishrani i zaštitu raznih poljoprivrednih kultura, uključujući i LAB kulture;

 • izrada „kompostnih čajeva“ koji sadrže LAB u cilju podsticanja mineralizacije otpada nastalog u proizvodnji i preradi LAB i dobijanja kvalitetnog komposta.

Slika. Poljski ogledi sa organskim malč prostirkama i sintetičkim folijama u cilju suzbijanja korova i njihovog daljeg širenja na proizvodnim površinama Instituta

3. Kompostiranje otpada iz proizvodnje i prerade LAB, kao metoda bezbednog zbrinjavanja organskog otpada iz prerade LAB u Institutu a ujedno i proizvodnje komposta za primenu u biljnoj proizvodnji.

4. Uvođenje novih LAB vrsta, hemotipova i sorti u proizvodnju i njihovo plantažiranje, što podrazumeva:

 • prikupljanje odgovarajućeg reprodukcionog materijala (seme, klon) farmakološki interesantnih i LAB vrsta za kojoma su visoke godišnje potrebe Instituta;

 • ispitivanje optimalnih agro-ekoloških uslova za njihovo gajenje (postavljanjem mikroogleda na različitim lokalitetima) a sve u cilju uspostavljanja plantažne proizvodnje visokovredne biljne sirovine standardnog kvaliteta.

Institut Josif Pancic

Slika. Istraživanja na različitim hemotipovima vrste Satureja montana L.

Slika. Postupak proizvodnja semena žalfije sorte „Primorska“


5. Introdukcija i domestikacija zaštićenih i ugroženih LAB vrsta, uz poštovanje:

 • standarda dobre prakse za održivo sakupljanje i gajenje LAB (Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection Practices)

 • metoda organske proizvodnje, definisanih Zakonom i Pravilnicima o organskoj proizvodnji

6. Unapređenje semenarstva i razvoj selekcije i oplemenjivanja LAB

 • unapređenja semenarskih tehnika i tehnologija uz poštovanje principa ekonomičnosti;

 • unapređivanje postupaka pakovanja i čuvanje dorađenog semena u cilju obezbeđivanja potrebnih količina i kvaliteta deklarisanog semena LAB.


Slika. Dozrevanje semana žute luncure iz proizvodnje

7. Razvoj i širenje primene bioloških mera u biljnoj proizvodnji kao alternativnih mera zaštite od štetnih organizama

 • ispitivanje mogućnosti primene bakterija, gljiva, insektata, biljnih sastojaka, hormona iz grupe auksina, sekundarnih metabolita, u cilju pronalaženja efikasnih prirodnih formulacija koji mogu redukovati primenu sintetskih preparata u proizvodnji različitih poljoprivrednih kultura.

8. Unapređenje postupaka primarne prerade LAB

 • postupci sušenja lekovite biljne sirovine;

 • postupci destilacije etarskih ulja.

Slika. Sušenje cveta brđanke

9. Rejonizacija gajenja LAB u Srbiji

Dugoročna istraživanja u cilju definisanja širih područja Srbije u pogledu pogodnosti za gajenje pojedinih LAB vrsta, koja podrazumevaju:

 • odabir subjekata zainteresovanih za gajenje LAB na različitim područjima Srbije, zajedničko definisanje i razvoj saradnje koja bi podrazumevala i edukaciju ljudi na terenu i postavljanje više mikro-ogleda sa različitim LAB vrstama na različitim lokalitetima u Srbiji.

 • Ispitivanja međusobne kompatibilnosti zemljišta i odabranih lekovitih vrsta sprovođenjem preliminarnih ex situ vegetacionih ogleda u polu-kontrolisanim poljskim uslovima na oglednim površinama Instituta.