Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

TEODORA JANKOVIĆ

Ime i prezime: TEODORA JANKOVIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Email:  tjankovic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 24. marta 1969. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1987. godine na studijskoj grupi Biohemija. Diplomirala je 1994. godine prosečnom ocenom 8,34. Poslediplomske studije upisala je 1996. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Fiziologija biljaka.

Naučni stepen magistra bioloških nauka stekla je 31. avgusta 1998. godine odbranivši tezu pod nazivom „In vitro kultura i produkcija ksantona i sekoiridoida kod kičice (Centaurium erythraea Rafn.)“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uporedno ispitivanje hemijskog sastava biljnih vrsta roda Gentianella“ odbranila je 11. novembra 2005. godine na Katedri za organsku hemiju Hemijskog fakulteta u Beogradu i time stekla naučni stepen doktora hemijskih nauka. U zvanje naučni saradnik izabrana je februara

2006. godine, u zvanje viši naučni saradnik decembra 2009. godine, dok je u zvanje naučni savetnik promovisana februara 2015. godine. U periodu od 1996. do 2006. godine bila je zaposlena u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Odeljenje za fiziologiju biljaka. Od 2006. godine radi u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ u Beogradu, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj. Od 2010. do 2014. godine bila je član Upravnog odbora, a od 2014. nalazi se na funkciji predsednika Naučnog veća Instituta. Rezultate svog naučnoistraživačkog rada objavila je u preko 100 naučnih radova publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Indeks citiranosti (h-indeks) iznosi 16, prema Scopus indeksnoj bazi. U izradi brojnih doktorskih disertacija učestvovala je kao mentor ili član komisije. Učestvovala je, takođe, na pet projekata resornog ministarstva, na jednom međunarodnom projektu i većem broju bilateralnih projekata. Recenzent je u brojnim međunarodnim i domaćim časopisima.

Uže oblasti naučnoistraživačkog rada jesu izolovanje i karakterizacija sekundarnih metabolita lekovitog bilja, upotreba savremenih analitičkih metoda za razdvajanje aktivnih komponenata biljnih ekstrakata, istraživanja novih bioloških aktivnosti poznatih jedinjenja, i analiza sekundarnih metabolita u kulturi in vitro. Govori engleski i služi se španskim jezikom.