Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

NADA ĆUJIĆ NIKOLIĆ

Ime i prezime: NADA ĆUJIĆ NIKOLIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email:  ncujic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 29. januara 1986. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju Medicinsku školu (smer farmaceutski tehničar) završila je u Beogradu. Školske 2005/2006 upisala je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i diplomirala u februaru 2011. godine. Doktorske akademske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2012. godine, na modulu farmaceutska tehnologija. Tokom osnovnih i doktorskih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Optimizacija ekstrakcije ploda aronije, Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, mikroinkapsulacija ekstrakta metodama elektrostatičke ekstruzije i sušenjem raspršivanjem“ u maju 2017. godine i stekla naziv doktora medicinskih nauka – farmacija.

Zvanje istraživač saradnik stekla je 2013. godine, a 2018. godine zvanje naučni saradnik. Tokom 2010. i 2011. godine radila je kao profesor farmakologije i kozmetologije u Medicinskoj školi u Zemunu, a tokom 2011. godine završila staž za diplomirane farmaceute u Apotekarskoj ustanovi Beograd. Stručni ispit je položila 2012. godine.

Od aprila 2012. godine zaposlena je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj. Stručno usavršavanje je imala u Ege University Hospital (Odsek za farmaciju), Izmir, Turska tokom 2011. godine, na  University College Cork, Kork, Irska i u Teagasc Food Research Centre, Moorepark, Irska tokom 2016. godine. U realizaciji naučnoistraživačkog projekta resornog ministarstva učestvuje od 2012. godine, a tokom 2014. i 2015. godine bila je učesnik na bilateralnom projektu. Učestvuje i u nizu razvojnih istraživanja Instituta koja su rezultirala novim proizvodima na tržištu.

Ima objavljen veći broj radova i poglavlja u časopisima i monografijama međunarodnog značaja, kao i veliki broj saopštenja sa međunarodnih skupova. Indeks citiranosti (h-indeks) iznosi tri, prema Scopus indeksnoj bazi. Uže oblasti naučnoistraživačkog rada su farmaceutsko-tehnološkia istraživanja, a pre svega optimizacija metoda ekstrakcije, mirkoinkapsulacione tehnike savremenim farmaceutskim nosačima, in vivo ispitivanja antihipertenzivne aktivnosti, razvoj novih farmaceutskih preparata na bazi lekovitog bilja, hemijska karakterizacija biljnih droga i ekstrakata sa posebnim osvrtom na polifenolna jedinjenja.