Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

PETAR BATINIĆ

Ime i prezime: PETAR BATINIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni saradnik

Email:  pbatinic@mocbilja.rs

Informacije

Petar M. Batinić rođen je 8. novembra 1992. godine u Smederevskoj Palanci. Osnovnu školu "Radomir Lazić“ završio je u Azanji, dok je srednje obrazovanje stekao u Smederevskoj Palanci maturiravši u "Palanačkoj gimnaziji“ u junu 2011 2011. godine. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za prehrambenu tehnologiju, upisao je akademske 2011/12. godine i diplomirao 2015. godine, sa prosečnom ocenom 8,31/10,0, odbranivši završni rad pod nazivom "Analiza sastava kajmaka po slojevima“. Master akademske studije iz Biohemijskog inženjerstva i biotehnologije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 2015. godine i sa uspehom ih završio 2016. godine, sa prosečnom ocenom 9,11/10,0, odbranivši završni master rad pod nazivom "Antioksidativna aktivnost biofilmova sa ekstraktima otpadnog duvana i kafe“. Zvanje doktor nauka – tehnološko inženjerstvo – hemijsko inženjerstvo stekao je odbranom doktorske disertacije pod nazivom Kontrolisano otpuštanje folne kiseline iz sistema lipozom biopolimerni film“ na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2023. godine. Prosečna ocena na doktorskim akademskim studijama je 9,55/10,0. Od jula 2018. godine do aprila 2021. godine zaposlen je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, u laboratoriji za bioinformatičko inženjerstvo i separacione procese gde je za potrebe izrade doktorske disertacije radio na eksperimentima inkapsulacije i kontrolisanog otpuštanja hidrosolubilnih i liposolubilnih vitamina u lipozome i sisteme lipozom biopolimerni film. U zvanje istraživač pripravnik izabran je u julu 2018. godine, a zvanje istraživača saradnika stekao je u junu 2021. godine. Od aprila 2021. godine radi u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ u Beogradu, u Sektoru nauke, Odseku za poljoprivredna istraživanja i razvoj. U februaru 2024. godine stekao je zvanje naučnog saradnika. U toku akademske 2020/21. i 2021/22. godine učestvovao je u realizaciji teorijsko-eksperimentalne nastave iz predmeta Osnovi biohemije, Biohemija i Biohemija hrane na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, Katedra za hemiju i biohemiju. Učestvovao je na jednom domaćem i jednom međunarodnom projektu. Rukovodio je izradom više završnih i master radova studenata Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao član Organizacionog odbora učestvovao je u organizaciji i realizaciji međunarodne konferencije „UNIFood 2021“ održanoj na Univerzitetu u Beogradu u septembru 2021. godine. Član je uređivačkog odbora časopisa „Lekovite sirovine“. Uže oblasti naučno-istraživačkog interesovanja obuhvataju inkapsulaciju vitamina u lipozome i u sisteme lipozom biopolimerni film, fizičku i hemijsku karakterizaciju nosača, kao i ispitivanje kinetike kontrolisanog otpuštanja vitamina u in vitro uslovima koji treba da simuliraju uslove koji vladaju u fiziološkom okruženju (koža, gastrointestinalni trakt i slično). Jedan deo istraživačkog rada odnosi se na ekstrakciju, hemijsku karakterizaciju i ispitivanje bioloških aktivnosti ekstrakata lekovitog bilja dobijenim konvencionalnim (Sokslet, maceracija) i novim ("zelenim“) metodama ekstrakcije (ekstrakcija potpomognuta delovanjem mikrotalasnog zračenja, ekstrakcija potpomognuta delovanjem ultrazvučnog zračenja i drugo). Autor je više naučnih radova objavljenim u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i radova u zbornicima sa međunarodnih kongresa, štampanih u celini ili u izvodu.