Zatvori
 • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
 • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

 • 011/3031-650

Научноистраживачки рад у области пољопривредних истраживања у Институту интензивирао се са порастом интереса за гајење лековитог, ароматичног и зачинског биља. Свој рад истраживачи темеље на савременим достигнућима у појединим сегментима гајења биља, уз истовремено коришћење богатих искустава старијих стручњака из ранијег периода рада Института. Уз уважавање специфичних захтева појединачних биљних врста, истраживања се спроводе у различитим агроеколошким условима Србије, првенствено кроз научноистраживачке пројекте ресорних Министарства задужених за науку и пољопривреду, а у новије време све више у оквиру међународних пројеката.

Одсек за пољопривредна истраживања и развој, на крају 2021. године броји укупно 10 истраживача агронома (шест доктора наука и четри докторанда) и једног пољопривредног техничара.

Главна истраживачка интересовања истраживача овог одсека фокусирају се на следеће области:

1. Унапређење технологија конвенционалног гајења ЛАБ, што укључује:

 • производњу квалитетног и униформног садног материјала вишегодишњих ЛАБ у контролисаним условима (у повољним микро-климатским условима за ожиљавање) чиме се превазилазе ограничења производње ових биљака из семена (дормантност, ниска клијавост, ситноћа семена) и елиминишу последице полиморфности;

 • исхрану расада и засада ЛАБ, укључујући и израду специфичних супстрата према захтевима биљака;

 • заштиту гајеног ЛАБ проналажењем оптималних метода контроле корова, штетних инсеката у ЛАБ и проузроковача обољења ЛАБ, усклађену са актуелном законском регулативом везано за здравствену исправност лековитих биљних сировина.

Слика. Развијање нових и унапређењу постојећих технологија гајења лековитих биљака.

2. Унапређење технологија органске пољопривреде имплементацијом нових методa, као што су:

 • примена препарата са Листе средстава за исхрану биљака и оплемењивача земљишта у производњи ЛАБ (микробиолошка ђубрива: микроорганизми стимулатори раста биљака и микоризне гљиве);

 • укључивање ЛАБ врста у формирање „заштитних цветних појасева“, као значајна мера у сузбијању болести, штеточина и корова важних пољопривредних култура;

 • израда приправака на бази ЛАБ, намењених исхрани и заштиту разних пољопривредних култура, укључујући и ЛАБ културе;

 • израда „компостних чајева“ који садрже ЛАБ у циљу подстицања минерализације отпада насталог у производњи и преради ЛАБ и добијања квалитетног компоста.

Слика. Пољски огледи са органским малч простиркама и синтетичким фолијама у циљу сузбијања корова и њиховог даљег ширења на производним површинама Института

3. Компостирање отпада из производње и прераде ЛАБ као метода безбедног збрињавања органског отпада из прераде ЛАБ у Институту а уједно и производње компоста за примену у биљној производњи.

4. Увођење нових ЛАБ врста, хемотипова и сорти у производњу и њихово плантажирање што подразумева:

 • прикупљање одговарајућег репродукционог материјала (семе, клон) фармаколошки интересантних и ЛАБ врста за којома су високе годишње потребе Института;

 • испитивање оптималних агро-еколошких услова за њихово гајење (постављањем микроогледа на различитим локалитетима) а све у циљу успостављања плантажне производње високовредне биљне сировине стандардног квалитета.

Institut Josif Pancic

Слика. Истраживања на различитим хемотиповима врсте Satureja montana L.

Слика. Поступак производње семена жалфије сорте „Приморска“


5. Интродукција и доместикација заштићених и угрожених ЛАБ врста, уз поштовање:

 • стандарда добре праксе за одрживо сакупљање и гајење ЛАБ (Guidelines for Good Agricultural and Wild Collection Practices)

 • метода органске производње, дефинисаних Законом и Правилницима о органској производњи

6. Унапређење семенарства и развој селекције и оплемењивања ЛАБ

 • унапређења семенарских техника и технологија уз поштовање принципа економичности;

 • унапређивање поступака паковања и чување дорађеног семена у циљу обезбеђивања потребних количина и квалитета декларисаног семена ЛАБ.


Слика. Дозревање семена жуте линцуре из производње

7. Развој и ширење примене биолошких мера у биљној производњи као алтернативних мера заштите од штетних организама

 • испитивање могућности примене бактерија, гљива, инсектата, биљних састојака, хормона из групе ауксина, секундарних метаболита, у циљу проналажења ефикасних природних формулација који могу редуковати примену синтетских препарата у производњи различитих пољопривредних култура.

8. Унапређење поступака примарне прераде ЛАБ

 • поступци сушења лековите биљне сировине;

 • поступци дестилације етарских уља.

Слика. Сушење цвета брђанке

9. Рејонизација гајења ЛАБ у Србији

Дугорочна истраживања у циљу дефинисања ширих подручја Србије у погледу погодности за гајење појединих ЛАБ врста, која подразумевају:

 • одабир субјеката заинтересованих за гајење ЛАБ на различитим подручјима Србије, заједничко дефинисање и развој сарадње која би подразумевала и едукацију људи на терену и постављање више микро-огледа са различитим ЛАБ врстама на различитим локалитетима у Србији.

 • Испитивања међусобне компатибилности земљишта и одабраних лековитих врста спровођењем прелиминарних еx ситу вегетационих огледа у полу-контролисаним пољским условима на огледним површинама Института.