Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

МИЛАН ЛУКИЋ

Име и презиме: МИЛАН ЛУКИЋ

Сектор: ОПИР - Одсек за пољопривредна истраживања и развој

Позиција: Директор Института

Научно звање: Виши научни сарадник

Имејл:  mlukic@mocbilja.rs

Информације

Др Милан Лукић је рођен 28. септембра 1972. године у Ужицу. Основну школу и Гимназију (природно-математички смер) завршио је у Ариљу. Агрономски факултет у Чачку уписао је школске 1992/93., а дипломирао 1998. године са просечном оценом 9,63 и стекао звање дипломирани агроном општег смера.

Последипломске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, на наставној групи Помологија, завршио је 17. априла 2006. године, одбраном магистарске тезе под насловом „Биолошко-помолошке особине перспективних селекција јабуке“. У звање истраживач-сарадник изабран је 23. марта 2007. године, а реизабран 1. марта 2010. године. Докторску дисертацију под насловом „Утицај опрашивача на биолошке особине и квалитет плода јабуке (Malus domestica Borkh.)“ одбранио је 28. децембра 2012. године, на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, и стекао научно звање доктор биотехничких наука.

У септембру 2004. године у оквиру College of Agricultural and Life Science International Program-a (Norman Borlaug Fellowship) обавио је студијски боравак на Cornell University – Ithaca, New York, из области генетике и оплемењивања воћака. У Институту за воћарсто, Чачак, бим је запослен најпре као истраживач-приправник, потом истраживач-сарадник, научни сарадник и виши научни сарадник. Од заснивања радног односа био је ангажован на истраживањима, као и на већини научно-стручних послова којима се Институт бави. У Институту је прошао готово све структуре кадровског и истраживачког развоја, од приправника и руководиоца објекта - Експерименталних поља (од почетка радног односа), координатора научног тима Института у реализацији међународног пројекта, руководиоца већег броја пројеката, руководиоца Одељења за помологију и оплемењивање воћака. Од 1. марта 2015. године именован је на функцију директора Института за воћарство, Чачак, а на исту функцију поново је изабран 1. марта 2019. године на којој је остао све до именовања за директора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ 1. јануара 2021. године.

Током научноистраживачког рада учествовао је у реализацији седам пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у оквиру којих је руководио/учествовао у реализацији великог броја радних задатака из области помологије и технологије гајења воћака. У Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ бави се проучавањем генетичких ресурса лековитог биља, могућностима њиховог гајења на појединим подручјима наше земље (рејониозацијом), увођењем и развијањем нових технологија гајења, као и колекционисањем лековитог биља.

Активно је учествовао у реализацији три међународна пројекта. Учествовао је у раду међународне радне групе за воћарство Алпе Адриа Гроуп. Руководио је или учествовао у реализацији 28 пројеката финансираних средствима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, једног пројекта Министарства заштите животне средине РС, 8 пројеката финансираних средствима локалних самоуправа (градова и општина). Био је члан Програмских и Организационих одбора великог броја домаћих и међународних скупова.


Главни и одговорни уредник је монографије: „70 година Института за воћарство, Чачак“, „Сорте воћака створене у Институту за воћарство, Чачак (1946‒2016)“ и „Леска“, као и уредник „Зборника апстраката 15. конгреса воћара и виноградара Србије са међународним учешћем“.

Члан је Редакционог одбора часописа Јournal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN 1311-0489 (Print); ISSN 2367-8364 (Online).
Члан је Председништва Заједнице института Србија.
Члан је Радне групе за израду мапе пута Европског истраживачког простора (заједно са највишим представницима Министарства, САНУ), решењем Министра просвете, науке и технолошког развоја.
Члан је Комисије за признавање сорти и подлога јабучастих врста воћака МПШВ РС, као и већег броја Радних група у оквиру истог Министарства.
Члан је Научног воћарског друштва Србије.


Др Лукић је до сада објавио као аутор/коаутор 206 библиографских јединица.